Правила за участие в „Инстаграм Giveaway“

1. Организатор на Играта
Организатор на играта „Инстаграм Giveaway“
 („Играта“) е „ТЕДИКО” ЕООД, ЕИК: 115759520 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив бул.Никола Вапцаров 81
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 23.11.2022 до 30.11.2022г., включително.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „ТЕДИКО” ЕООД, ЕИК: 115759520
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 6 по-долу.
3.3. „Партньор на Организатора“ е блогърът Мария Хаджиева чрез страницата 

https://www.instagram.com/mariya.pg/

4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „ТЕДИКО” ЕООД също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
1 брой Ваучер на стойност 100 лева
1 брой Ваучер на стойност 50 лева
1 брой Бонус награда Раница Guess за всяка регистрирана поръчка с продукт на марка “Guess” в периода 23.11.2022г-30.11.2022г -Виж подаръка ТУК:
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта за спечелване на 1 брой ваучер на стойност 100 лева и 1 брой ваучер на стойност 50 лева НЕ е обвързано с покупка!
Участието в Играта за спечелване на 1 брой Бонус награда Раница Guess е обвързано с покупка с марка “Guess” регистрирана в периода 23.11.2022г - 30.11.2022г
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM; 
6.2. в срока на Играта да са последвали профила на TEDIKO и Мария Хаджиева в INSTAGRAM - 

TEDIKO:

https://www.instagram.com/tediko.bg/

Мария Хаджиева:

https://www.instagram.com/mariya.pg/

6.3. в срока на Играта да отбележат свой приятел/и в коментар/и на страницата -

https://www.instagram.com/mariya.pg/

6.4. в срока на Играта да харесат снимката в страницата

https://www.instagram.com/mariya.pg/

6.5. в срока на Играта да споделят (по желание) поста с игра на Стори в профила си

https://www.instagram.com/mariya.pg/

6.6. Отговаря на условията за участие в Играта за Бонус награда по горната т. 4. и да е направил покупка с марка “Guess” в периода 23.11.2022г-30.11.2022г

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки Участник има правото да участва в Играта с неограничен брой коментари/поръчки 

6.7. След приключване на периода на Играта, блогърът Мария Хаджиева на случаен принцип чрез програма ще избере двама печеливши Участници за ваучер на стойност 100лв и ваучер на стойност 50 лева. Победителите ще бъдат обявени в профилът на Мария Хаджиева на Стори.
ТЕДИКО ще избере на случаен принцип чрез томбола номер на поръчка регистрирана в периода 23.11.2022-30.11.2022г с покупка на марка “Guess” и ще обяви печелившия на Стори.
6.8. Печелившите Участници ще бъдат обявени на страницата  https://www.instagram.com/mariya.pg/ в срок до 2 дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да избере артикул/и с марка “Guess” на стойността на спечеленият Ваучер или по-висока стойност с възможност за доплащане от страна на участника и да предостави на Организатора Офис на куриерска фирма Спиди и телефон до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на избраните артикули, куриерски офис за доставка и телефон, следва да стане по електронен път до следната електронна поща на Организатора: sales@tediko.bg 
6.9. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер на Спиди до всеки печеливш Участник в срок до 5 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва офис за доставка, телефон за връзка и избраните артикули. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр.Пловдив Асеновградско шосе Автокъща Димчев, офис сграда ТЕДИКО, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.
ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си - неизпратили Офис за доставка и телефон за обратна връзка в 10-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.
Включително Участници за Бонус награда регистрирали покупка с марка “Guess”, които не са потърсили/приели пратката си и върнати към ТЕДИКО без заплатени транспортни разходи автоматично губят правото на получаване или участие.

7. Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.
8.Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
8.1.Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
8.3.Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;
9.Лични данни
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
9.1.Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора и на блогъра Мария Хаджиева своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
9.2.Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
9.3.Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

9.4.Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.
9.5.Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на https://tediko.bg/privacy .
9.6. Че запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес sales@tediko.bg
10.Гаранции на Организатора
Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и доставяне на спечелените награди и само за срока, който е необходим за това.
Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.
11.Нарушения
11.1.Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: sales@tediko.bg Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
11.2.В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.
12.Отговорност
12.1.Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
12.2.Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://tediko.bg/
12.3.В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://tediko.bg/  Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
12.4.Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда.
13.Правни аспекти
13.1.Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
13.2.Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
13.3.Други
Участието в Играта за Ваучери на стойност 50лв и 100лв е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги. При избор на артикули на стойността на спечеления Ваучер и/ли по-висока се прихваща редовната цена на продукта. При желание от страна на печелившия да избере продукт на по-висока стойност от спечеления Ваучер би могъл да доплати разликата в сумата чрез Наложен платеж, чрез Банков превод или картово разплащане. Метод на плащане "TBI Pay BNPL покупки на Кредит" не може да послужи като разплащателен метод в настрощата Игра.
Участието в Играта за Бонус награда Раница Guess е обвързано с покупка на стока/стоки с марка “Guess” в периода 23.11.2022г - 30.11.2022г.

14.Прекратяване на участието в Играта
14.1.Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата 

https://www.instagram.com/tediko.bg/

По този начин той се отказва от участие и занапред.
Ако клиент не желае да участва за Бонус награда Раница Guess може да заяви желанието си за отказ от участие на адрес: sales@tediko.bg

14.2.Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на „Инстаграм Giveaway“.
14.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.